Smernice projekta

Investitor IVICOM Energy d.o.o. od 2009. godine vrši merenja vjetropotencijala na području opštine Golubac, lokacijama Golo Brdo i Debelo brdo, na osnovu kojih je utvrđeno da postoji energetski potencijal vetra koji se može tehnički iskoristiti.

Lokacija za izgradnju kompleksa Vetroelektrane Krivača predviđena je u severoistočnom delu Srbije, unutar Braničevskog upravnog okruga, na području opština Golubac, Kučevo i Veliko Gradište.

sl_nasl

Vetrogeneratori su smešteni na lokacijama/brdima: Golo Brdo (505mnm), Veliko Cerje (515mnm), Malo Cerje (500mnm), Veliki Klokočar (554mnm) na severnom delu lokacije i Čuka (515mnm), Tilva (561mnm), Debelo Brdo (577mnm), Krivačka Tilva (592mnm) na južnom delu lokacije.

Planskom dokumentacijom obuhvaćene su lokacije za 38 vetroagregata, a ukupna instalisana snaga vetroelektrane u konačnoj fazi iznositi će maksimalno 103.32 MW.

Proizvedena energija isporučivati će se u prenosnu mrežu preko trafostanice TS 110/33 kV Krivača na lokaciji vetroelektrane i to gradnjom priključnog postrojenja 110kV VE Krivača i objekta transformacije 33/110kV VE Krivača. Izgradnjom dva nova 110kV dalekovoda, čija je izgradnja predviđena u sklopu investicije Vetroelektrane Krivača, predmetno PP 110kV VE Krivača povezuje se sa transformatorskom stanicom TS 110/35kV Neresnica (u opštini Kučevo) i transformatorskom stanicom TS 110/35kV Veliko Gradište. Trase 110kV dalekovoda PP 110kV Krivača – TS Neresnica i dalekovoda PP 110 kV Krivača – TS Veliko Gradište su približno jednakih dužina i iznose oko 19.4km.

Za potrebe održavanja vetroelektrane tj. za potrebe popravka ili zamene pokvarenih ili oštećenih delova vetroagregata predviđena je izgradnja stalnog skladišnog prostora na lokaciji VE Krivača.

Spisak objekata koji se izvode u sklopu projekta Vetroelektrana Krivača:
tockz32-38 pozicija vetragregata sa platoima za montažu opreme,
tockzrekonstrukcija postojećih puteva (L=20 km),
tockzizgradnja novih puteva (L=21 km),
tockzZgrada za održavanje vetroelektrane,
tockzinterni dalekovod 35kV (L=5,5km),
tockzTrafostanica Krivača 110/33 kV (Priključno postrojenje 110 kV i Transformacija 33/110 kV),
tockzDalekovod 110 kV između TS Krivača 110/33kV – TS 110/35kV Veliko Gradište (L=19,4km),
tockzDalekovod 110 kV između TS Krivača 110/33kV – TS 110/35kV Neresnica (L=19,4km),
tockzopremanje dalekovodnog polja u TS 110/35kV Veliko Gradište,
tockzopremanje dalekovodnog polja u TS110/35kV Neresnica.

Značaj izgradnje vetroelektrane i dobrobit za zajednicu mogu se iskazati kroz sledeće parametre:
tockprazvijanje privrede, tehnološki razvoj,
tockpdiverzifikacija proizvodnje i sigurnost snabdevanja električnom energijom,
tockppovećanje domaće proizvodnje i smanjenje uvoza energije,
tockpsmanjenje emisije CO2,
tockpangažovanje lokalnih izvođača za potrebe izgradnje vetroelektrane,
tockpzapošljavanje lokalnog stanovništa za potrebe održavanja vetroelektrane,
tockppoboljšanje lokalne infrastrukture,
tockpnaknada od zakupa zemljišta,
tockpedukacione posete i organizovane posete škola.

Puštanje u pogon Vetroelektrane Krivača planirano je u Novembru 2017. godine.